• Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

    Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky
    č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006


    1. Název

    Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace

    Muchova 228

    403 39 Chlumec

    2. Důvod a způsob založení

    Zřizovací listina

    Dodatek č.1

    Dodatek č.2

    Dodatek č.3

    3. Organizační struktura

    Organizační schéma

    4. Kontaktní spojení

    4.1 Kontaktní poštovní adresa

    Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace

    Muchova 228

    403 39 Chlumec

    4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

    Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace

    Muchova 228

    403 39 Chlumec

    4.3 Úřední hodiny

    pracovní dny 6:30 – 15:00 hodin

    4.4 Telefonní čísla

    sekretariát: 734 751 283

    školní jídelna: 734 750 708

    4.5 Čísla faxu

    není

    4.6 Adresa internetové stránky

    www.zschlumec.cz

    4.7 Adresa e-podatelny

    podatelna@zschlumec.cz

    4.8 Další elektronické adresy

    zs@zschlumec.cz

    4.9 ID datové schránky

    5zw3tgu

    5. Případné platby lze poukázat

    881493369/0800

    6. IČ

    44225997

    7. DIČ

    CZ44225997

    8. Dokumenty

    8.1 Seznam hlavních dokumentů

    školní řád 

    řád družiny

    řád školní jídelny

    řád hřiště

    8.2 Rozpočet

    Rozpočet na rok 2024

    Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2026

    9. Žádosti o informace

    Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

    Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

    Ustanovení § 14 až 16 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění, platí pouze pro žádosti podané písemně.

    10. Příjem žádostí a dalších podání

    Sekretariát školy

    podatelna@zschlumec.cz

    11. Opravné prostředky

    Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

    12. Formuláře

    Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

    Žádost o poskytnutí informace

    Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

    13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

    Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

    14. Předpisy

    14.1 Nejdůležitější používané předpisy

    zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

    zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

    vyhláška č. 48/2005 sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

    vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

    zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

    zák. č.    2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění

    zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

    zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

    zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

    zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

    zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění

    zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

    zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních…, v platném znění

    zák. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění

    zák. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění

    zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

    zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

    zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění

    vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

    vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích, v platném znění

    zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním mimimu, v platném znění

    zák. č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

    zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    vyhl. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění

    nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

    14.2 Vydané právní předpisy

    nejsou

    15. Úhrada za poskytování informací

    Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

    a) náklady na pořízení listinných kopií:

    –   cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4         3,00 Kč

    b) náklady na opatření technických nosičů dat

    –   cena za 1 ks CD                                                                       20,00 Kč

    c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání

    informací – cena za každou započatou 1 hodinu činnosti    200,00 Kč

    Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

    16. Licenční smlouvy

    16.1 Vzory licenčních smluv

    nejsou

    16.2 Výhradní licence

    nejsou

    17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

    Výroční zprávy naleznete zde

   • Kontakt

    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace
    • Mgr. Lenka Suchá, reditel@zschlumec.cz
    • Kancelář 734 751 283 Školní družina 734 750 709 Školní jídelna 734 750 708
    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace Muchova 228, 403 39 Chlumec Czech Republic
    • 44225997
    • 5zw3tgu
    • Identifikátor ředitelství - 600 085 473
    • Učitelé mají email ve tvaru: prijmeni@zschlumec.cz (např. dusanek@zschlumec.cz)
   • Přihlášení