• Školská rada při Základní škole Chlumec, Muchova 228, 403 39 Chlumec

   Za město Chlumec:

   Hana Panznerová - předsedkyně ŠR, e- mail: h.panznerova@email.cz

   Miroslava Preisslerová, e- mail: m.preisslerova@seznam.cz

   Valerie Štěpánová, e- mail: stepanova@mesto-chlumec.cz

    

   Za zástupce nezletilých žáků:

   Zuzana Pavlasová

   Petr Racin

   Jan Šťastný - místopředseda ŠR

    

   Za pedagogické pracovníky:

   Iva Bělová, e-mail: belova@zschlumec.cz

   Petr Dušánek, e-mail: dusanek@zschlumec.cz

   Jakub Kokoška, e-mail: kokoska@zschlumec.cz


   Zápisy ze školské rady:

   7.1.2020


   Činnost školské rady se řídí školským zákonem

   ZÁKON 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004
   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

   § 168

   (1) Školská rada

   a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

   b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

   c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

   d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

   e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

   f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

   g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

   h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

   i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.