•  

    Školní družina při ZŠ Chlumec

    Informace pro rodiče

    vedoucí školní družiny: Helena Růžičková

    • Při ZŠ Chlumec pracují čtyři oddělení školní družiny:

    I. oddělení vede Helena Růžičková

    II. oddělení vede Kateřina Švestková

    III. oddělení vede Lenka Březinová

    IV. oddělení vede Iva Zelenková

    Družina - mobil 734 750 709 (rodiče mohou volat).

     

   • V současné době školní družinu navštěvuje 108 dětí.

    Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Družina koordinuje svou činnost tak, že umožňuje dětem účast na dalších formách zájmových aktivit, organizovaných školou. ŠD se také zapojila do projektu NAŠE ŠKOLA s kroužkem deskové hry. Při ŠD probíhají také kroužky - hudebně pohybový, keramický a pohybový.

    Umožňuje dětem přípravu na vyučování.

    Do družiny mohou být zařazeni děti 1.-5. ročníku (přednostně jsou zařazovány děti
    z přípravné třídy a z 1.-3. ročníku do vyčerpání kapacity /110 dětí/ ŠD). Po dohodě
    s ředitelem školy i děti z vyšších ročníků.

    Provoz ŠD je od 6,00 hod do 17,00 hod.

    Oddělení jsou spojena ráno a to od 6,00- 7,40 hod. a odpoledne od 15,00- 17,00 hod.

    Rodiče /zák. zástupce/ žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny, sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu z družiny na zápisním lístku.

    Dřívější mimořádné odchody dětí musí sdělit rodiče vychovatelce vždy písemnou formou, která musí obsahovat datum, čas odchodu a podpis.

    Děti, které navštěvují družinu, musí mít vždy včas zaplacené obědy.

    Poplatek za docházku do ŠD se platí 200 Kč za měsíc. Poplatek slouží k částečné úhradě neinvestičních nákladů školní družiny. Poplatek se platí převodem peněz na bankovní účet 43-881493369/0800. VS je číslo družiny, do které je vaše dítě zapsáno. Poplatek je splatný vždy k 15. dni v měsíci.

    - odd. č. 1 v.s. 1

    - odd .č. 2 v.s. 2

    - odd. č. 3 v.s. 3

    - odd. č. 4 v.s. 4

    Do poznámky zapište jméno dítěte.

    Časový rozvrh dne ve školní družině

    Po obědě zařazujeme odpočinkové činnosti, které jsou pohybově i psychicky nenáročné, pak následují zájmové a rekreační činnosti, které jsou hlavní náplní dne v družině. Jsou to především hudební, výtvarné, pracovní a pohybové činnosti.

    Od 13,30 hod. /pokud to počasí dovolí/ zařazujeme každodenní pobyt dětí venku.

    Během roku nechybí vánoční besídka, tělovýchovné a hudební soutěže, karneval
    a divadlo.

    Dále pro děti organizujeme výlety a v letních měsících i koupání.

    Snažíme se, aby byly činnosti pestré a vyvažovaly náročné dopolední vyučování.

    Velkou odměnou pro nás je to, když slýcháme větu od dětí směřující k rodičům:

    To už jsi tady? Ale já ještě nechci domů, prosím.“

 • Milí rodiče,  pokud máte doma,  po svých ratolestech, již nepotřebné stolní a společenské hry,  stavebnice (prosíme jen zkompletované,  úplné) , budeme rádi,  když nám je do ŠD přinesete :o) 
  Děkujeme za ochotu, vychovatelky a děti ze ŠD