• Hodně škol se chlubí vybavením, interaktivními tabulemi, množstvím počítačů apod. Naše škola toto samozřejmě má také, ale chceme vám především nabídnout moderní a kvalitní vzdělávání, tým výborných učitelů, propracovaný a stále aktualizovaný vzdělávací program, nadstandartní služby školní družiny a školní jídelny.

   Nabízíme vzdělávání v příjemném edukačním prostředí, velké množství školních a mimoškolních aktivit.

   Vzděláváme s pomocí moderních učebnic od nakladatelství FRAUS, matematiku na prvním stupni vyučujeme podle metody Prof. Hejného a anglický jazyk je u nás vyučován již od 1. třídy.

   Ve škole poskytujeme paletu školních poradenských služeb, velice dobře se dokážeme postarat o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a také o žáky talentované, kterým chceme věnovat ještě větší péči.

    

   Naše škola

   · Vzdělává žáky v pohodě, bez stresů. Žáci jsou vzděláváni podle vlastních možností a sil s příjemnými prožitky

   · Snaží se o to, aby žák dosáhl ve škole svého maxima svojí vlastní cestou a vůlí

   · Žákům objasňuje, proč se určité věci učí, k čemu jim v životě mohou být a tím se je snaží motivovat k učení

   · Místo encyklopedického vzdělávání a biflování dat a vzorečků vede děti k učení v souvislostech v dobovém
   a společenském kontextu

   · Utváří u dětí schopnost pracovat s informacemi, vede je k tomu, aby se uplatnily v informační společnosti

   · Dává žákům kvalitní jazykovou přípravu, se kterou začíná již od 1. třídy

   · V hodnocení bere na zřetel  individuální schopnosti a pokrok jednotlivých žáků. Vede žáky k aktivitě, možnosti podílet se na přípravě, výuce i hodnocení 

   · Vede děti k vstřícnosti a toleranci k druhým i odlišným lidem, schopnosti se domluvit a také se umět zodpovědně rozhodnout

   · Učí děti rozhodovat se ve prospěch svého zdraví, zdraví ostatních lidí, k ochraně přírody
   i kulturních hodnot

   · Při vzdělávání vašeho dítěte s vámi bude úzce spolupracovat, umožní vám návštěvu vyučování a bude s vámi otevřeně o všem komunikovat

   · Umožňuje setkání pedagog – rodič – žák

   · Zajímá se o vaše názory, podněty a připomínky a je připravena na ně reagovat

   · Nabízí vašemu dítěti množství mimoškolních aktivit, služby školní družiny, školní jídelny
   a školní knihovny

   • Kontakt

    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace
    • Mgr. Lenka Suchá, reditel@zschlumec.cz
    • Kancelář 734 751 283 Školní družina 734 750 709 Školní jídelna 734 750 708
    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace Muchova 228, 403 39 Chlumec Czech Republic
    • 44225997
    • 5zw3tgu
    • Identifikátor ředitelství - 600 085 473
    • Učitelé mají email ve tvaru: prijmeni@zschlumec.cz (např. dusanek@zschlumec.cz)
   • Přihlášení