• ________


    

   Škola je zapojena do projektu - Šablovy III.

   Název projektu:
   NAŠE ŠKOLA II CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021601 - projekt je spolufinancován Evropskou unií

   Cílem projektu je rozvoj základních škol formou zjednodušených
   projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu
   škol, realizaci projektových dnů, doučování a realizaci klubů.


   Škola je zapojena do projektu - Šablovy II. 

   Název projektu:
   Naše škola - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013857 - projekt je spolufinancován Evropskou unií

   Typ projektu:
   Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha

   Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

   Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

   Cílová skupina:

   Veřejnost.
   Děti v mateřských školách
   Žáci základních škol
   Děti v přípravných třídách základních škol
   Účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti).
   Žáci základních uměleckých škol
   Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků
   Rodiče dětí a žáků

   Zadání projektu:

   Podpora společného vzdělávání
   Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
   Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
   Podpora nových metod ve výuce
   Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
   Výuka cizích jazyků metodou CLIL
   Rozvoj dovedností v ICT
   Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
   Spolupráce s rodiči a veřejností
   Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

   Trvání projektu:
   Předpokládané datum zahájení: 1.9.2019
   Skutečné datum zahájení: 1.9.2019
   Předpokládané datum ukončení: 31.8.2021
   Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

   Publicita:

   Informační letáček


   Škola je zapojena do projektu

   Název: Výuka pomocí ICT

   Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006116

   Text: Cílem projektu je celková rekonstrukce bývalé učebny informatiky. Díky stavebním úpravám a pořízení nového vybavení (nábytek, ICT technika) vznikne multimediální třída, která bude sloužit pro výuku cizích jazyků, informatiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Díky této rekonstrukci bude moci žadatel lépe naplňovat klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi) a umožní tak svým žákům do budoucna lepší uplatnění na trhu práce.

   Info: Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.


   Zapojení školy do projektu OP VVV

   ZŠ Chlumec je zapojena do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který vytváří podmínky pro efektivní strategické řízení a plánování ve školách a v územích s akcentem na pedagogické vedení (leadership). Bude vytvořen a ověřen systém intenzivní podpory škol směřující k podpoře kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti strategického managementu vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání. Projekt prohlubuje spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky při tvorbě místního akčního plánu, příjemcům IPo MAP poskytuje metodickou a koordinační podporu.

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 193 308 251,88 Kč.

   Název projektu: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

   • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283

   • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

   • Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

   • Výzva: Výzva 02_15_001 pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum vývoj, a vzdělávání

   • Typ projektu: Individuální projekt systémový

   • Doba realizace: 1. 3. 2016–30. 11. 2021

   • Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

   • Cíl: Zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP.

   Škola spolupracuje v rámci KA 02 – Individuální pomoc. V této KA se vytváří model systému intenzivní podpory školám s cílem podpořit zvýšení efektivity škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení. Systém se pilotuje v 80 školách, které jsou identifikovány jako školy s   potenciálem rozvoje v dané oblasti. Podpora vede k vytvoření plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve spolupráci pedagogických pracovníků a místních aktérů vzdělávací politiky. Vybrané školy se oslovují s nabídkou zapojení do projektu ve třech časových vlnách z důvodů časové náročnosti hodnocení a výběru škol dle kritérií Kvalitní škola ČŠI. Délka podpory jedné školy je minimálně 12 měsíců.

    


   ŠKOLA PRO VŠECHNY

   Naše škola realizuje projekt s názvem Škola pro všechny, registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005707, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

   Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

   Projekt je zaměřen na:

   -          personální podporu – školní asistent působící na škole po dobu projektu;

   -          profesní rozvoj pedagogů ZŠ - další vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti;

   -          extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

   Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových

   kompetencích.

   Tento projekt je spolufinancován EU.

   • Kontakt

    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace
    • Mgr. Lenka Suchá, reditel@zschlumec.cz
    • Kancelář 734 751 283 Školní družina 734 750 709 Školní jídelna 734 750 708
    • Základní škola, Muchova 228, Chlumec - příspěvková organizace Muchova 228, 403 39 Chlumec Czech Republic
    • 44225997
    • 5zw3tgu
    • Identifikátor ředitelství - 600 085 473
    • Učitelé mají email ve tvaru: prijmeni@zschlumec.cz (např. dusanek@zschlumec.cz)
   • Přihlášení