•  

   Škola je zapojena do projektu

   Název: Výuka pomocí ICT

   Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006116

   Text: Cílem projektu je celková rekonstrukce bývalé učebny informatiky. Díky stavebním úpravám a pořízení nového vybavení (nábytek, ICT technika) vznikne multimediální třída, která bude sloužit pro výuku cizích jazyků, informatiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Díky této rekonstrukci bude moci žadatel lépe naplňovat klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi) a umožní tak svým žákům do budoucna lepší uplatnění na trhu práce.

   Info: Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.


    

    

   Zapojení školy do projektu OP VVV

   ZŠ Chlumec je zapojena do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který vytváří podmínky pro efektivní strategické řízení a plánování ve školách a v územích s akcentem na pedagogické vedení (leadership). Bude vytvořen a ověřen systém intenzivní podpory škol směřující k podpoře kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti strategického managementu vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání. Projekt prohlubuje spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky při tvorbě místního akčního plánu, příjemcům IPo MAP poskytuje metodickou a koordinační podporu.

   Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 193 308 251,88 Kč.

   Název projektu: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

   • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
   • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
   • Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
   • Výzva: Výzva 02_15_001 pro individuální projekty systémové Operačního programu Výzkum vývoj, a vzdělávání
   • Typ projektu: Individuální projekt systémový
   • Doba realizace: 1. 3. 2016–30. 11. 2021
   • Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
   • Cíl: Zlepšit strategické řízení a plánování ve školách a v územích prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP.

   Škola spolupracuje v rámci KA 02 – Individuální pomoc. V této KA se vytváří model systému intenzivní podpory školám s cílem podpořit zvýšení efektivity škol v oblasti strategického řízení a plánování a pedagogického vedení. Systém se pilotuje v 80 školách, které jsou identifikovány jako školy s   potenciálem rozvoje v dané oblasti. Podpora vede k vytvoření plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve spolupráci pedagogických pracovníků a místních aktérů vzdělávací politiky. Vybrané školy se oslovují s nabídkou zapojení do projektu ve třech časových vlnách z důvodů časové náročnosti hodnocení a výběru škol dle kritérií Kvalitní škola ČŠI. Délka podpory jedné školy je minimálně 12 měsíců.

    


    

    

   ŠKOLA PRO VŠECHNY

   Naše škola realizuje projekt s názvem Škola pro všechny, registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005707, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

   Doba realizace projektu je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

   Projekt je zaměřen na:

   -          personální podporu – školní asistent působící na škole po dobu projektu;

   -          profesní rozvoj pedagogů ZŠ - další vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti;

   -          extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

   Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových

   kompetencích.

   Tento projekt je spolufinancován EU.