• 1. schůze

   •    1. Schůze Školního parlamentu                      1. 4. 2019

    Zápis:

       1. Základní informace o činnostech Školního parlamentu.

       2. Zvolení předsedy a zástupce parlamentu.

    Ze třech kandidátů se stal předsedou tajným hlasováním David Priban, jeho zástupcem je Vojtěch Novák.

    V kandidátských projevech zazněla tato témata: Lepší informovanost žáků ohledně změn a aktualizací faktů a nových trendů v předmětech. Rozsáhlejší vybavenost školy v technických oblastech. Důslednější informovanost žáků o domácích úkolech formou EduPage. Možnost pohybovat se a komunikovat s žáky v rámci pavilonu školy.

        3. Konkrétní projednané a odhlasované návrhy Školním žákovským parlamentem.

    A)  Častější kontrola a doplňování hygienického vybavení na WC. Především na dívčím. Na WC není často papír a mýdlo.

    Výsledky veřejného hlasování: 20 pro, nikdo se nezdržel, 0 proti.

    B)   Přístup na internet (wi-fi) během vyučování v případě, že mají žáci za úkol vyhledávat data a informace.

    Výsledky veřejného hlasování: 18 pro, nikdo se nezdržel, 2 proti.

    C)   Přístup na internet (wi-fi) o přestávkách: 14 pro, 2 se zdrželi, 4 proti.

    D)  Možnost dělat si zápisy během výuky do notebooku či tabletu.

    Výsledky veřejného hlasování: 8 pro, 9 se zdrželo, 1 proti.

     

    Žádost o opravení pisoáru na II. stupni – chlapci – WC.

    Na příštím zasedání Školního parlamentu se vedení školy vyjádří ke konkrétním bodům první schůze.

     

     

     

     

     

     

     

   • Školní parlament

    Řídí se demokratickými zásadami.

    Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení.

    Vedení školy návrhy projedná. Může je neschválit, odložit, připomínkovat a pro jejich účinnost je musí schválit.

    Z každé třídy(5. – 9. ročníky) dva zvolení žáci.

    Schůze jednou měsíčně. Termín bude upřesněn.

    Z každé schůze školního parlamentu bude vypracován zápis a ten předán vedení školy.

    Členové školního parlamentu budou mít svá portfolia.

    Činnosti školního parlamentu – čemu se může věnovat:

    Podporuje informovanost napříč školou.

    Zvyšuje zájem žáků o školní společenství.

    Vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu.

    Pomáhá nabývat dětem dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

    Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání.

    Přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

    Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

    Navrhuje změny a úpravy fyzického prostředí školy a jejího okolí (např. vymalování chodby, pořízení šatních skříněk atp.),

    Zlepšuje atmosféru ve škole (např. soutěže, pořádání akcí atp.),

    Podílí se na rozvíjení vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),

    Podporuje charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy atp.).

     

    Hospodaří s finančními prostředky. Částku a časový interval určí vedení školy. Vedení školy musí návrh školního parlamentu schválit (např. 500,- za pololetí).